Za nami kolejny etap IV edycji stacjonarnej Akademii Psychobiologii – moduł, podczas którego kontynuowany był temat rozwoju świadomości oraz pogłębiana wiedza i praktyka z zakresu kinezjologii. Podczas Lekcji Twórcy eksplorowaliśmy szczegółowo Mapę Świadomości – możliwości i ograniczenia związane z poszczególnymi poziomami ewoluującej świadomości oraz dostosowane do nich narzędzia służące skutecznemu i bezpiecznemu rozwojowi. Zajęcia z kinezjologii poświęcone były stresowi i emocjom. Uczestnicy uczyli się jak wykorzystać test mięśniowy do identyfikacji emocji oraz jak przy pomocy technik kinezjologicznych równoważyć w ciele skutki działania stresu.

Żyjemy w świecie materii. Uczy się nas, że wiarygodne jest to, co da się dotknąć, zmierzyć, udowodnić w oparciu o zasady materialistycznego, kartezjańsko-newtonowskiego paradygmatu. Mimo to, większość z nas wierzy lub przeczuwa, że jesteśmy czymś więcej niż tylko formą, przez którą rozumiemy ciało fizyczne, ego, umysł, myśli i emocje. Zwykle pojawia się w nas wewnętrzne wyobrażenie, że mamy duszę. Mimo poczucia istnienia duszy, na ogół mówimy i myślimy o niej tak, jakbyśmy byli w całkowitym od niej oddzieleniu lub tylko w luźnej, trudnej do określenia relacji. Z czasem zaczynamy przeczuwać, że możliwe jest nawiązanie z nią kontaktu. Zwykle wierzymy wtedy, że taki kontakt będzie wsparciem w życiu, którego przebieg my sami (jako ciało, ego, umysł) planujemy i nadzorujemy. To nasza ziemska perspektywa relacji formy z duszą. Perspektywa duszy zaskakująco od niej odbiega. To nie my mamy duszę, lecz dusza ma nas. Akceptacja i zintegrowanie takiej perspektywy to pierwszy krok do zrozumienia kim jesteśmy. Integralną właściwością Duszy-Jaźni-Świadomości jest jej permanentny rozwój – przenoszenie się na kolejne poziomy, z którymi powiązana jest coraz szersza perspektywa doświadczania, coraz szerszy kontekst rozumienia Rzeczywistości. Dusza-Jaźń-Świadomość wybiera scenariusz (plan na życie) i formę (ciało, ego, umysł) poprzez którą chce się rozwijać. Nie określa szczegółów swego planu pozostawiając swojej ziemskiej formie pewien zakres wyborów, ustala jednak główne jego punkty – kamienie milowe, których nie można ominąć. Kiedy przychodzi tu, aby zrealizować swój zamiar, zapomina o tym kim jest i po co tu przyszła. Utożsamia się z formą, która widzi tylko ziemską perspektywę i wierzy, że musi stworzyć swój własny plan na życie. Zapomnienie sprawia, że czujemy się oddzieleni od Źródła z którego pochodzimy, niektórzy z nas nigdy tej świadomości nie odzyskują. Tracimy poczucie bezpieczeństwa  czujemy się sami, zdani tylko na siebie. Aby przetrwać w materialnym świecie zostaliśmy wyposażeni w narzędzia, którymi są ego i umysł. Ich rolą jest zagwarantowanie przetrwania materialnej formie, jednak poczucie oddzielenia sprawia, że na liście potencjalnych zagrożeń zapisanych zostaje także wiele programów przetrwania będących wynikiem naszych przeżyć w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości – ran powstałych w wyniku doświadczenia odrzucenia, wykorzystania, zaniedbania. Idziemy potem przez życie zmagając się z zagrożeniami, których źródłem jest poczucie oddzielenia. Brak kontaktu z naszą prawdziwą tożsamością sprawia, że w większości naszych wyborów, mniej lub bardziej świadomie, kierujemy się lękiem. Naszym zadaniem jest odkrycie tego, kim jesteśmy – poznanie naszej rzeczywistej tożsamości, zaakceptowanie planu Duszy i zrozumienie roli ego i umysłu. Naszym celem nie jest zlikwidowanie, rozpuszczenie czy ucieczka od ego, lecz przebudzenie się z nieuzdrowionego ego i zintegrowanie go z Duszą-Jaźnią-Świadomością.

Matt Kahn, jeden ze współczesnych nauczycieli duchowych, na pytanie „Kim jestem?” odpowiada: „Jestem duchem w ciele, promieniującym mądrością, która ujawnia się w takim stopniu na jaki pozwala mój stopień dojrzałości, uważności i integracji”. Każdy z nas jest indywidualną Świadomością (Duszą, Jaźnią), która przejawia się w formie w sposób, który powiązany jest z poziomem jej ewolucji, rozumieniem swojej prawdziwej tożsamości i stopniem integracji – doświadczaniem – tego rozumienia. Każdy z etapów tej ewolucji ma swój potencjał, na który składają się możliwości i ograniczenia. Znajomość tego potencjału pozwala wybrać bezpieczne i efektywne narzędzia rozwoju.

Drugiego dnia uczestnicy Akademii Psychobiologii mieli możliwość doświadczenia i nauczenia się prostych technik kinezjologicznych, które można wykorzystać do identyfikacji emocji. Od dawna medycyna wskazuje na stres jako na jeden z czynników mających znaczący wpływ na nasze zdrowie. Szczególnie silne działanie na ciało wywierają takie emocje jak lęk, niepokój, chciwość, gniew, złość, poczucie niskiej wartości. Najbardziej spektakularne skutki – blokada mechanizmów regulacyjnych organizmów – są wynikiem oddziaływania lęku. Lęk uruchamia w naszym ciele ponad 1400 reakcji fizycznych i chemicznych. Test mięśniowy pozwala zdiagnozować blokady w przepływie energii w meridianach i przyporządkowanym im narządach. Stymulacja odpowiednich punktów ciała poprzez dotyk pozwala na ich usuniecie i przywrócenie prawidłowego przepływu energii w ciele. Praca z uwalnianiem destrukcyjnych emocji jest ważnym elementem w profilaktyce zdrowia i leczeniu chorób.

Szczegółowy program VI modułu