Regulamin usługi newsletter

§1.

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest Marzanna Radziszewska-Konopka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VEDICA Marzanna Radziszewska-Konopka z siedzibą
  w Szeligach, ul. Brzozowa 11 lok. 15, 05-850 Ożarów Mazowiecki, REGON 141937720, NIP 7181445240.
 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§2.

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających materiały edukacyjne oraz informacje handlowe dotyczące oferty Operatora Usługi.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach powyższych.

§3.

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§4.

 1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej
  w domenie vedica.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Wyślij”. Kliknięcie wskazanego przycisku nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 2. Po kliknięciu przycisku „Wyślij” na podany adres e-mail zostanie wysłana automatycznie generowana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. W jego treści będą wskazane informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz link umożliwiający zapoznanie się z Regulaminem. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy
  o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Operatora Usługi, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§5.

 1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Operatorem Usługi lub w formularzu rejestracyjnym, treści
  o charakterze bezprawnym.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie
  z usługi Newsletter.
 3. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory
  w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny
  z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

§6.

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Użytkownik wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail kontakt@vedica.pl lub pocztą na adres Operatora Usługi podany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 4. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.

§7.

 1. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się zasady przetwarzania danych osobowych, których treść dostępna jest na stronie https://vedica.pl/newsletter-klauzula-informacyjna/.

§ 8.

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy kontakt@vedica.pl lub pocztą bezpośrednio na adres Operatora Usługi.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.