Regulamin i koszty

uczestnictwa w IX edycji Akademii Psychobiologii Vedica® Live
§1
Ogólne warunki uczestnictwa

 

 1. Uczestnikiem szkolenia w Akademii Psychobiologii Vedica® Live może zostać każdy, kto jest zainteresowany koncepcją Psychobiologii Vedica® przedstawioną na stronie: https://vedica.pl/psychobiologia-vedica/ oraz proponowaną tematyką i harmonogramem szkolenia opisanymi na stronie: https://vedica.pl/akademia-psychobiologii-vedica-live/, bez względu na wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie w zagadnieniach poruszanych w ramach szkolenia, z wyłączeniem okoliczności opisanych w § 1, pkt.3.
 2. Przyjęcie na szkolenie następuje po dopełnieniu przez Uczestnika trzech kolejnych etapów rekrutacji:
  • wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://vedica.pl/akademia-psychobiologii-vedica-live/;
  • podpisanie i odesłanie na adres akademia@vedica.pl umowy o udział w szkoleniu przygotowanej przez koordynatora Vedica® po przyjęciu zgłoszenia. Dokument może być także wysłany na wskazany w umowie adres stacjonarny;
  • wniesienie opłaty za pierwszy moduł szkolenia. Wniesienie opłaty jest równoznaczne z zagwarantowaniem miejsca na liście uczestników Akademii Psychobiologii. W przypadku gdy liczba chętnych przekroczy założony limit uczestników, o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność wpłat. Podpisanie umowy bez wpłaty za pierwszy moduł szkolenia nie gwarantuje miejsca na liście uczestników Akademii Psychobiologii.
 3. Nie zalecamy udziału w zajęciach osobom, które cierpią z powodu zaburzeń psychicznych, nawet jeśli ich stan jest aktualnie ustabilizowany. W przypadku zlekceważenia tego zalecenia, nie możemy wziąć odpowiedzialności za potencjalne konsekwencje takiej decyzji uczestnika.
 4. Rekomenduje się, by poważnie rozważyć zawieszenie, a co najmniej ograniczenie do minimum udziału w kursach rozwojowych, warsztatach, które opierają się na innych metodach pracy niż psychobiologia. Doświadczenie pokazuje, że w niektórych przypadkach kumulacja zbyt wielu bodźców pochodzących z różnorodnych, często sprzecznych ze sobą metod znajdujących się w dostępnej na rynku ofercie rozwoju osobistego i duchowego może prowadzić do destabilizacji. Uczestnik kursu powinien być świadomy zagrożeń płynących z realizowania wizji ekspresowej transformacji. Procesu rozwoju osobistego/duchowego nie da się przyspieszyć, jeśli chce się mieć gwarancję jego bezpieczeństwa i efektywności.
 5. Certyfikat udziału w Akademii Psychobiologii Vedica® Live nie daje uprawnień zawodowych w rozumieniu przepisów prawa dotyczących tzw. zawodów regulowanych i działalności regulowanych, tj. takich, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Wiedzę z zakresu kursu uczestnik może stosować na własną odpowiedzialność w ramach działalności, do której posiada stosowne uprawnienia.
§2
Umowa o udział w szkoleniu

 

 1. Umowa o udział w szkoleniu zawierana jest pomiędzy Marzanną Radziszewską prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Vedica Marzanna Radziszewska” z siedzibą w miejscowości Szeligi przy ul. Brzozowej 11 lok. 15, 05-850 Ożarów Mazowiecki, legitymującą się Numerem Identyfikacji Podatkowej 718 144 52 40 oraz numerem REGON 141937720, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną w dalszej części Regulaminu „Wykonawcą”, a osobą fizyczną zwaną dalej „Uczestnikiem”.
 2. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę autoryzowanego szkolenia w ramach Akademii Psychobiologii Vedica®, którego program i plan zajęć opisano na stronie: https://vedica.pl/akademia-psychobiologii-vedica-live/.
§3
Zasady prowadzenia zajęć oraz udostępniania materiałów szkoleniowych

 

 1. Program szkolenia obejmuje 14 tematycznych dwudniowych modułów szkoleniowych oraz jeden moduł certyfikacyjny.
 2. Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma możliwość odbycia indywidualnej konsultacji psychobiologii z dr Marzanną Radziszewską. Konsultacje będą odbywać się w drugiej połowie szkolenia. Szczegółowe zasady udziału w konsultacjach zostaną przedstawione podczas pierwszego modułu zajęć. Udział w konsultacji nie jest obowiązkowy.
 3. Zajęcia będą odbywać się na żywo za pośrednictwem Internetu. Uczestnik będzie otrzymywać linki umożliwiające udział w zajęciach na dwa dni przed ich rozpoczęciem, o ile spełni wcześniej warunki dotyczące opłat za szkolenie opisane w § 4.
 4. Moduł certyfikacyjny odbędzie się na żywo, o ile pozwolą na to przepisy prawa dotyczące zgromadzeń. Jeśli stacjonarna forma spotkania nie będzie możliwa, odbędzie się ono za pośrednictwem Internetu.
 5. Po każdym zakończonym module zajęć uczestnik otrzyma dostęp do plików PDF z treścią wykładów oraz nagrań wideo z wykładów, z wyjątkiem zajęć, podczas których prowadzone będą konsultacje psychobiologii z zaproszonymi gośćmi.
 6. Dostęp do materiałów opisanych w pkt. 5 możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu do indywidualnego konta klienta, które uczestnik założy zgodnie z instrukcjami podanymi przez koordynatora Vedica®. Uczestnik będzie mógł pobierać wszystkie materiały i zapisywać je na własnym nośniku do dożywotniego użytku.
 7. Materiały będą udostępniane w panelu klienta sukcesywnie po każdym module i dostępne przez cały czas trwania szkolenia oraz dodatkowo przez trzydzieści dni po module certyfikacyjnym. Po upływie tego okresu dostęp do materiałów szkoleniowych zostanie trwale zablokowany.
 8. Materiały udostępniane uczestnikom szkolenia stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. prawo autorskie, a prawa autorskie – osobiste i majątkowe – do tychże przysługują wyłącznie Wykonawcy. Uczestnik jest uprawniony do korzystania z udostępnionych mu kompletów materiałów szkoleniowych oraz innych udostępnionych mu wiadomości jedynie na użytek prywatny. Użytek ten nie obejmuje powielania ich jakąkolwiek metodą.
 9. Wymagania techniczne konieczne do udziału w szkoleniu oraz do korzystania z materiałów szkoleniowych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) sugerowana przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Google Chrome; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
§4
Koszt szkolenia i zasady opłat 

 

 1. Wykonawcy za realizację szkolenia przysługuje wynagrodzenie w kwocie 950 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych) brutto za każdy moduł, łącznie 14250 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Cena obejmuje podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Wynagrodzenie może być płatne jednorazowo lub ratalnie.
 3. Płatność wynagrodzenia za pierwszy moduł szkolenia powinna nastąpić w ciągu 7 dni kalendarzowych po wysłaniu przez organizatora umowy o udział w szkoleniu, nie później jednak niż przed rozpoczęciem pierwszego modułu.
 4. Niezwłocznie po uiszczeniu wynagrodzenia Wykonawca wystawia paragon fiskalny lub fakturę, według preferencji Uczestnika. Uczestnik powinien zgłosić chęć otrzymania faktury w formularzu zgłoszeniowym, PRZED dokonaniem opłaty. O każdej zmianie – rozpoczęciu, zawieszeniu działalności, zmianie danych dotyczących działalności – należy powiadomić niezwłocznie organizatora szkolenia, wysyłając maila na adres kontakt@vedica.pl.
 5. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty za moduł szkolenia, w którym Uczestnik nie mógł wziąć udziału. Warunkiem udziału w danym module zajęć jest uregulowanie wpłat za wszystkie wcześniejsze moduły.
 6. Jeśli przeprowadzenie ostatniego, certyfikacyjnego modułu będzie możliwe w warunkach stacjonarnych, Uczestnik poza wniesieniem opłaty za ten moduł pokryje koszty swojego pobytu i wyżywienia w ośrodku, w którym odbędą się zajęcia.
§5
Zasady rezygnacji z udziału w szkoleniu/rozwiązania umowy o udział w szkoleniu

 

 1. Uczestnik może w dowolnym momencie trwania umowy rozwiązać umowę o udział w szkoleniu bez podania przyczyn swojej rezygnacji. Rozwiązanie umowy następuje na pisemny wniosek Uczestnika, wysłany pocztą elektroniczną na adres akademia@vedica.pl.
 2. Rozwiązanie umowy o udział w szkoleniu zwalnia Uczestnika z opłat za moduły, w których nie będzie brał udziału.
 3. Nie ma możliwości kontynuowania szkolenia w kolejnej edycji Akademii, tj. rozpoczęcia szkolenia od modułu następującego po ostatnim zaliczonym module w edycji poprzedniej. Zgłoszenie się do nowej edycji szkolenia jest równoznaczne z deklaracją odbycia udziału we wszystkich jego modułach.
§6
Ochrona danych osobowych

 

 1. Uczestnik przed zawarciem umowy, w celu pomyślnego przejścia rekrutacji, przesyła Wykonawcy formularz zgłoszeniowy. Formularz ten jest archiwizowany, lecz dane w nim zawarte nie są po zakończeniu rekrutacji w żaden sposób wykorzystywane.
 2. Uczestnik w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą zostaje poinformowany o swoich uprawnieniach związanych z koniecznością przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy i udziela poinformowanej zgody na ich przetwarzanie. Uczestnik może, lecz nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie od Wykonawcy załączników do umowy w drodze wiadomości email.
 3. Uczestnik może, lecz nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie od Wykonawcy innych niż związane z realizacją umowy informacji, np. w drodze wiadomości email.
 4. Uczestnik, w przypadku zgłoszenia chęci otrzymywania faktury, może, lecz nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie jej w formie elektronicznej za pośrednictwem wskazanego przez siebie adresu email.